vilja

Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset

Keskipitäjän Maatalousnaiset saat­taa yhteen maaseu­tu­hen­ki­set ihmi­set toimi­maan maaseu­dun elin­voi­mai­suu­den ja ihmis­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seksi. Olemme osa Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten verkos­toa.

Vuokraamme Niinipirttiä isom­piin ja pienem­piin tilai­suuk­siin. Meidän kaut­tamme voit vuokrata myös pöytä­lii­noja ja astioita sekä peru­na­nis­tu­tus­ko­netta.

Voit osal­lis­tua avoi­meen toimin­taamme tai liit­tyä jäse­neksi.


Ajankohtaista

Kesänavauspäivä Niinipirtillä tors­taina 16.5.

Klo 18–19 Lavista eli lava­tans­si­jump­paa, johon osal­lis­tu­mi­nen on maksu­tonta.
Sen jälkeen tarjolla ilta­pa­laa, jossa vapaa­eh­toi­nen maksu.
Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mista. Tapahtuma on kaikille avoin!

Varusteet: liikun­taan sopi­vat vaat­teet, vesi­pullo, halu­tes­sasi sisä­jump­pa­ken­gät.
Lavis-ohjaajana TipuHop Johanna Pietilä.
Osoite: Pahikaistentie 170, Niinijoki

Tutustu lajiin: www.lavis.fi

Lämpimästi terve­tu­loa!

Tervetuloa sadon­kor­juu­il­taan 11.10.!

Sadonkorjuuilta keski­viik­kona 11.10.2023 Niinipirtillä, Pahikaistentie 170.

Maistelemme syksyn sadosta ja vuoden vihan­nek­sesta pork­ka­nasta valmis­tet­tuja ruokia. Tapahtuma on kaikille avoin. Lämpimästi terve­tu­loa mukaan!

Illan osal­lis­tu­mis­maksu on 5e, alle 12-vuotiailta 2e. Ilmoittautumiset ja erityis­ruo­ka­va­liot ke 4.10. mennessä osoit­tee­seen niinipirtti@gmail.com


Avoimet ovet Niinipirtillä 10.9. Euroopan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vässä

5.9.2023

Kuva: Taru Mäkelä

Sunnuntaina 10.9. klo 12–16 Niinipirtillä viete­tään Euroopan kult­tuu­riym­pä­ris­tö­päi­vän avoi­mia ovia. Päivän aihe on elävä perintö. Maksuton bingo 1 kpl/hlö, kier­rok­set klo 12.30 ja 15.00. Tapahtumassa on kahvio. Tule tutus­tu­maan juhla- ja kokous­paik­kana toimi­vaan Niinipirttiin ja maata­lous­nais­ten toimin­taan. Lapsille mm. väri­tys­ku­via, sään salliessa perin­ne­leik­kejä ulkona. Lämpimästi terve­tu­loa!

Jaa oma elävän perin­nön kuvasi tapah­tu­massa tai ennak­koon tilai­suutta varten! Wiki Loves Living Heritage ‑valo­ku­va­kil­pailu kutsuu kaikki mukaan valo­ku­vaa­maan ja tallen­ta­maan elävää perin­töä. Kuvia voi jakaa sosi­aa­li­sessa mediassa aihe­tun­nis­teilla #EläväPerintö, #WikiLovesLivingHeritage ja #Kulttuuriympäristöpäivät.

Lataamalla kuvasi Wikimedia Commonsiin pääset osal­lis­tu­maan Suomen kilpai­luun, jonka parhaat kuvat palki­taan lahja­kor­tein. Voitokkaat kuvat osal­lis­tu­vat myös Euroopan laajui­seen kuva­kil­pai­luun, jonka tulok­sista kuul­laan loka­kuussa 2023. Kilpailuaika on 9.5.–10.9.2023.

Lisätietoa kilpai­lun sään­nöistä ja palkin­noista 


Niityt ja niiden perus­ta­mi­nen ‑luento 7.9. klo 18

1.9.2023

Tule kuule­maan, miten vanhat nurmi­kot ja jouto­maat muute­taan moni­la­ji­siksi niityiksi Niinijoen Niinipirtille (Pahikaistentie 170, Loimaa) 7.9. klo 18. Kahvia tarjolla klo 17:30 alkaen.

Pihapiiristä löytyy usein umpeen­kas­va­neita ja hoidotta jääneitä jouto­maita. Näistä voidaan lähteä kehit­tä­mään moni­la­ji­sia ja kauniita kukka­niit­tyjä. Syksy on otol­lista aikaa moni­vuo­tis­ten niit­ty­jen perus­ta­mi­selle. Tilaisuudessa kerro­taan tarkem­min niityn perus­ta­mi­sesta, hoito­toi­men­pi­teistä sekä niit­ty­kas­vil­li­suu­desta. Niinipirtin pihalla havain­toe­si­tys niityn perus­ta­mi­sesta.

Tilaisuus on maksu­ton. Vapaaehtoinen ilmoit­tau­tu­mi­nen 6.9. mennessä: https://tilaisuudet.proagria.fi/attend/XzYRY

Tapahtuman järjes­tää Länsi-Suomen maa- ja koti­ta­lous­nai­set ja Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry. Tervetuloa! Perhe ja ystä­vät mukaan.

Lisätietoa: Milla Nikko
Maisema- ja luon­non­hoi­don asian­tun­tija
MKN Länsi-Suomi
milla.nikko@proagria.fi
050 590 2085


Keskipitäjän Maatalousnaiset jatkaa toimin­taansa yhdis­tyk­senä

1.5.2023

Vuoden 2021 aikana pohdit­tiin Niinijoen Maa- ja koti­ta­lous­seura ry:n ja nais­jaos­ton eli Keskipitäjän Maatalousnaisten tule­vai­suutta. Erilaisten selvi­tys­ten kautta päädyt­tiin jatka­maan jo rekis­te­röi­dyn Niinijoen Maa- ja koti­ta­lous­seu­ran toimin­taa. Niinijoen Maa- ja koti­ta­lous­seura ry:n johto­kun­taan valit­tiin nais­jaos­ton jäse­niä. Samalla vietiin eteen­päin nimi- ja sään­tö­muu­tos. 19.11.2021 alkaen yhdis­tyk­sen nimi on ollut Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry. Säännöt ovat Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten rekis­te­röi­dyn yhdis­tyk­sen malli­sään­nöt, koti­paik­kana ja toimia­lu­eena on Loimaa. Niinijoen Maa- ja koti­ta­lous­seu­ran aikai­nen nais­jaosto lakkau­tet­tiin. Yhdistys on ProAgria Länsi-Suomi ry:n jäsen, kuten tähän­kin asti.