vilja

Niinipirtti

Keskipitäjän Maatalousnaisten toimin­nalle tärkeä raken­nus on seurain­talo Niinipirtti. Niinipirtti sijait­see Loimaan Niinijoella Pahikaisten kylässä keskellä pelto­mai­se­maa. Rakennus tarjoaa kauniit puit­teet monen­lai­siin tilai­suuk­siin. Niinipirttiä vuokra­taan koulutus‑, kokous‑, harrastus- ja juhla­ti­laksi. Kodikkaaseen saliin pystyy katta­maan juhla­ti­lat noin 70 henki­lölle.
Niinipirtin vuokraus­hin­nas­ton löydät vuokraamme-sivulta ja lisä­tie­toja saat sähkö­pos­tilla:
niinipirtti@gmail.com.

Alun perin Niinipirtti valmis­tui vuonna 1937 suoje­lus­kun­ta­ta­loksi. Sodan jälkeen vuonna 1944 suoje­lus­kun­nat lakkau­tet­tiin ja Niinipirtti lahjoi­tet­tiin Loimaan Keskipitäjän Maamiesseura ry:lle. Rakennus on palvel­lut monen­lai­sessa kokoon­tu­mis­käy­tössä yli 85 vuotta. Niinijoen kylä­alu­een osay­leis­kaa­vassa Niinipirtti on paikal­li­nen kult­tuu­ri­his­to­rial­li­sesti ja ympä­ris­töl­li­sesti arvo­kas kohde, sr/20.
Niinipirttiä on kunnos­tettu usealla vuosi­kym­me­nellä. 2000-luvulla on uusittu vesi­katto, sisään­käynti ja eteis­ti­lat sekä raken­nettu ajan­mu­kai­set wc-tilat. Historiallisesta talosta pide­tään huolta yhdessä talkoo­voi­min.