vilja

Tietoa meistä

Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset

Yhdistyksen tarkoi­tuk­sena on koota maaseu­tu­hen­ki­set ihmi­set toimi­maan maaseu­dun elin­voi­mai­suu­den ja ihmis­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seksi, ammat­ti­tie­to­jensa ja ‑taito­jensa kehit­tä­mi­seksi sekä kylä-/ asui­nyh­tei­sönsä yhtei­söl­li­syy­den hyväksi osana maa- ja koti­ta­lous­nais­ten järjes­töä.

Keskipitäjän Maatalousnaiset haluaa toimia myös kult­tuu­ri­pe­rin­tei­den siir­tä­jänä eli tieto­jen, taito­jen ja tapo­jen opas­ta­jana nuorem­mille suku­pol­ville. Tähän kuuluu olen­nai­sena osana yhteis­työ mm. Niinijoen koulun, päivä­ko­din ja kyläyh­dis­tyk­sen kanssa.

Maatalousnaisten arvot

MENESTYMINEN

Yrittäjyys
Maaseudun asuk­kailla on riit­tävä toimeen­tulo mm. yrit­tä­jyy­den kautta
Laadukas elin­tar­vi­ke­ketju
Toimimme osana elin­tar­vi­ke­ket­jua alku­tuo­tan­nosta kulut­ta­jaan saakka
Osaava kulut­taja
Olemalla tiedos­tava ja osaava kulut­taja teemme arvo­jemme mukai­sia valin­toja
hank­kies­samme tava­roita ja palve­luita

YHTEISÖLLISYYS

Perhe
Perhe ja sen hyvin­vointi on edel­leen­kin koko yhteis­kun­nan hyvin­voin­nin perusta.
Ihmisten väli­nen yhteis­työ
Ihminen yhdessä tois­ten kanssa on aina enem­män kuin yksin. Maaseudun ihmis­ten yhteis­työ kana­voi­tuu mm. järjes­tö­toi­min­nan kautta.

OPPIMINEN

Jatkuva oppi­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen
Ihmisen kyky oppia koko elämänsä ajan, on hänen vahvuu­tensa alati muut­tu­vassa maail­massa. Neuvontajärjestönä olemme tuke­massa maaseu­dun ihmi­siä mm. neuvon­nan ja koulu­tuk­sen keinoin.

YMPÄRISTÖ

Luonnon ja elinym­pä­ris­tön tasa­paino
Maaseudun ihmi­set ja maata­lous ovat kiin­teässä vuoro­vai­ku­tuk­sessa luon­non ja maise­man kanssa pitäen niistä huolta.

Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry:n halli­tus 2023–2024

Eija Tuomola, puheen­joh­taja
Taru Mäkelä, vara­pu­heen­joh­taja
Heini Kulmanen, sihteeri
Sirpa Palo, rahas­ton­hoi­taja
Anna-Maria Hollo
Maarit Hollo
Anni Kiviranta

Tutustu tästä histo­riik­kiimme