vilja

1.‎ Rekisterinpitäjä ja yhteys­hen­kilö
Rekisterinpitäjä: Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry
Osoite: c/o Eija Tuomola, Myllykyläntie 109, 32200 Loimaa

2. Rekisteröidyt
Rekisterissä käsi­tel­lään Yhdistyksen jäse­nien ja sen entis­ten jäse­nien henki­lö­tie­toja (”Rekisteröity”).

3. Henkilötietojen käsit­te­lyn peruste ja käyt­tö­tar­koi­tus
Rekisterin käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on Rekisteröityjen henki­lö­tie­to­jen ajan­ta­sai­nen hallinta jäse­nyy­den aikana, sen yllä­pito ja kehit­tä­mi­nen, jäsen­vies­tintä sekä mark­ki­nointi ja myös päät­ty­nei­den jäse­nyyk­sien doku­men­taa­tion hallinta henki­lö­tie­to­jär­jes­tel­mässä (”Järjestelmä”).

Henkilötietojen käsit­tely perus­tuu Yhdistyksen lain­sää­dän­nöl­li­seen velvoit­tee­seen yllä­pi­tää jäsen­re­kis­te­riä sekä tietyissä tapauk­sissa sopi­muk­sen täytän­töön­pa­noon.

4. Käsiteltävät henki­lö­tie­dot
Rekisterissä käsi­tel­lään Yhdistyksen jäse­nien henkilö- ja yhteys­tie­toja sekä muita jäse­nyy­teen liit­ty­viä
tarpeel­li­sia tietoja. Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn etu- ja suku­nimi;
 • Rekisteröidyn osoi­te­tie­dot;
 • Rekisteröidyn sähkö­pos­tio­soite;
 • Rekisteröidyn puhe­lin­nu­mero;
 • Yhdistyksen jäse­neksi liittymis- ja eroa­mi­saika;
 • Jäsenlaskutusta koske­vat tiedot;
 • Yhdistyksen luot­ta­mus­teh­tä­vät

5. Säännönmukaiset tieto­läh­teet
Henkilötietoja kerä­tään Rekisteröidyltä itsel­tään.

6. Henkilötietojen suojaa­mi­nen ja tieto­turva
Digitaalisesti käsi­tel­tä­vät henki­lö­tie­dot on suojattu ja tallen­nettu Yhdistyksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellai­silla henki­löillä, jotka tarvit­se­vat kysei­siä tietoja työteh­tä­viensä (puheen­joh­taja, sihteeri, rahas­ton­hoi­taja, yhdys­hen­kilö, jäsen­re­kis­te­rin käyt­täjä) hoita­mi­seksi. Kyseisillä henki­löillä on käytös­sään henki­lö­koh­tai­set käyt­tä­jä­tun­nuk­set ja sala­sa­nat.

Henkilötiedot on suojattu ulko­puo­li­selta käytöltä ja jäsen­tie­to­jen käyt­töä valvo­taan. Yhdistyksen ulko­puo­lelle lähe­tet­tä­vät henki­lö­tie­dot sala­taan. Käytetyt työase­mat ja tallen­nus­me­diat ovat salattu.

7. Henkilötietojen sään­nön­mu­kai­set luovu­tuk­set ja siir­rot
Henkilötietoja voidaan luovut­taa Yhdistyksen yhteis­työ­kump­pa­neille Yhdistyksen jäse­nyy­teen liit­ty­vien
toimen­pi­tei­den ja palve­lui­den toteut­ta­mi­seksi esim. ProAgria.

8. Henkilötietojen siir­rot Euroopan unio­nin tai Euroopan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle
Yhdistys voi käyt­tää henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyssä myös muita palve­lun­tar­joa­jia, jotka sijait­se­vat Euroopan unio­nin tai Euroopan talous­a­lu­een ulko­puo­lella. Henkilötietojen siirto Euroopan unio­nin tai Euroopan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle toteu­te­taan aina jolla­kin alla maini­tulla, lain­mu­kai­sella perus­teella:

 • Euroopan komis­sio on päät­tä­nyt, että kysei­sessä vastaa­not­ta­ja­maassa on varmis­tettu riit­tävä
  tieto­suo­jan taso;
 • Yhdistys on toteut­ta­nut asian­mu­kai­set suoja­toi­met henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­seksi käyt­tä­mällä Euroopan
  komis­sion hyväk­sy­miä tieto­suo­jaa koske­via vakio­lausek­keita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada
  jäljen­nös kysei­sistä vakio­lausek­keista otta­malla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa
  kuva­tun mukai­sesti; tai
 • Rekisteröity on anta­nut nimen­omai­sen suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa siir­tä­mi­seksi, tai
  henki­lö­tie­to­jen siir­tä­mi­selle on olemassa muu lain­mu­kai­nen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enem­pää kuin on vält­tä­mä­töntä palve­lui­den toteut­ta­mi­seksi.
Henkilötietojen siirto Euroopan unio­nin tai Euroopan talous­a­lu­een ulko­puo­lelle perus­tuu aina voimassa
olevaan henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyä koske­vaan lain­sää­dän­töön ja toteu­te­taan kysei­sen lain­sää­dän­nön
mukai­sesti.

9. Henkilötietojen säily­ty­saika
Henkilötiedot säily­te­tään rekis­te­rissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päät­ty­mi­sen jälkeen henki­lö­tie­toja säily­te­tään enin­tään kuuden vuoden ajan jäse­nyy­den päät­ty­mi­sestä Yhdistyksen oikeu­te­tun edun perus­teella, ts. mahdol­li­siin oikeus­vaa­tei­siin puolus­tau­tu­mi­sen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyt­tää myös tätä kauem­min, jos sovel­let­tava lain­sää­däntö tai Yhdistyksen sopi­mus­vel­voit­teet kolman­sia kohtaan edel­lyt­tä­vät pidem­pää säily­ty­sai­kaa.

10. Rekisteröidyn oikeu­det
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä
suora­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Rekisteröity voi antaa Yhdistykselle kana­va­koh­tai­sia suora­mark­ki­noin­tia
koske­via suos­tu­muk­sia ja kiel­toja (esimer­kiksi kiel­tää sähkö­pos­titse lähe­tet­tä­vät mark­ki­noin­ti­vies­tit).

Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on lähtö­koh­tai­sesti oikeus sovel­tu­van tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti milloin tahansa:

 • saada tieto henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lystä;
 • saada pääsy omiin tietoi­hinsa ja tarkas­taa itse­ään koske­vat Yhdistyksen käsit­te­le­mät henki­lö­tie­dot;
 • vaatia epätar­kan ja virheel­li­sen henki­lö­tie­don oikai­sua ja tieto­jen täyden­tä­mistä;
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa pois­ta­mista;
 • peruut­taa suos­tu­muk­sensa ja vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen
  käsit­tely perus­tuu rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­seen;
 • vastus­taa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyä henki­lö­koh­tai­seen erityi­seen tilan­tee­seensa liit­ty­vällä
  perus­teella siltä osin kuin henki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­pe­rus­teena on Yhdistyksen oikeu­tettu etu;
 • saada henki­lö­tie­tonsa kone­luet­ta­vassa muodossa ja siir­tää kysei­set tiedot toiselle rekis­te­rin­pi­tä­jälle
  edel­lyt­täen, että rekis­te­röity on itse toimit­ta­nut kysei­set henki­lö­tie­dot Yhdistykselle, Yhdistys
  käsit­te­lee kysei­siä henki­lö­tie­toja rekis­te­röi­dyn suos­tu­muk­sen perus­teella ja käsit­tely suori­te­taan
  auto­maat­ti­sesti; ja
 • vaatia henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyn rajoit­ta­mista.
  Rekisteröidyn tulee esit­tää edellä maini­tun oikeu­den toteut­ta­mista koskeva pyyntö tämän tieto­suo­ja­se­los­teen Yhteydenotot-kohdan mukai­sesti. Yhdistys voi pyytää rekis­te­röi­tyä tarken­ta­maan pyyn­töään kirjal­li­sesti ja varmen­ta­maan rekis­te­röi­dyn henki­löl­li­syy­den ennen pyyn­nön käsit­te­le­mistä. Yhdistys voi kiel­täy­tyä pyyn­nön toteut­ta­mi­sesta sovel­let­ta­vassa laissa sääde­tyllä perus­teella.

11. Oikeus valit­taa valvon­ta­vi­ran­omai­selle
Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä vali­tus asian­omai­selle valvon­ta­vi­ran­omai­selle taikka sen
Euroopan unio­nin jäsen­val­tion valvon­ta­vi­ran­omai­selle, jossa Rekisteröidyn asuin­paikka tai työpaikka
sijait­see, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henki­lö­tie­to­jaan ei ole käsi­telty sovel­tu­van
tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuk­sien käyt­tä­mistä koske­vat pyyn­nöt, kysy­myk­set tästä tieto­suo­ja­se­los­teesta ja muut
yhtey­de­no­tot tulee tehdä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen keskipitajan.maatalousnaiset@gmail.com.
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henki­lö­koh­tai­sesti tai kirjal­li­sesti alla olevaan osoit­tee­seen:

Loimaan Keskipitäjän Maatalousnaiset ry
c/o Eija Tuomola, Myllykyläntie 109, 32200 Loimaa

13. Muutokset tähän tieto­suo­ja­se­los­tee­seen
Tätä tieto­suo­ja­se­los­tetta voidaan päivit­tää aika ajoin esimer­kiksi lain­sää­dän­nön muut­tuessa.
Tämä tieto­suo­ja­se­loste on viimeksi päivi­tetty 15.2.2022.